कार्यक्रम तालिका

मंगलधुन 04:55 am - 05:00 am
भक्ति गीत 05:00 am - 06:00 am
कायाकैरन 06:00 am - 06:30 am
नेपाली राष्ट्रिय गीत 06:30 am - 07:30 am
गुड मर्निङ्ग बर्षात ( अनिल प्रित ) 07:30 am - 08:00 am
पत्र पत्रिकाको खबर ( आरती ठाकुर ) 08:00 am - 08:30 am
बर्षात संबाद ( आनन्द शर्मा ) 08:30 am - 09:00 am
नेपाल खबर 09:00 am - 09:10 am
हिन्दी गीत 09:10 am - 10:00 am
बर्षात खबर 10:00 am - 10:15 am
भोजपुरी गीत 10:15 am - 11:00 am
शुभ रात्री ( अरबिन्द मिश्रा ) 11:00 am - 12:00 pm
नेपाल खबर 12:00 pm - 12:10 pm
नेपाली लोक दोहोरि 12:10 pm - 01:00 am
बर्षात खबर 1:00 pm - 1:15 pm
हिन्दी गीत 1:15 pm - 2:00 pm
अन लिमिटेड डेडीकेसन ( आरती ठाकुर ) 2:00 pm - 3:00 pm
नेपाल खबर 3:00 pm - 3:10 pm
भोजपुरी गीत 3:10 pm - 4:00 pm
समाचार ( थाहा संचार ) 4:00 pm - 4:05 pm
हिन्दी गीत 4:05 pm - 5:00 pm
बर्षात खबर 5:00 pm - 5:30 pm
भोजपुरी एलबम गीत 5:30 pm - 6:00 pm
बर्षात संबाद ( आनन्द शर्मा ) 6:00 pm - 6:30 pm
हिन्दी गीत 6:30 pm - 7:00 pm
मनके गीत ( अनिल प्रित ) 7:00 pm - 8:00 pm
नेपाल दर्पण 8:00 pm - 8:30 pm
भोजपुरी निर्गुण 8:30 pm - 9:15 pm
शुभ रात्री ( अरबिन्द मिश्रा ) 9:15 pm - 10:30 pm
भोजपुरी गीत 10:30 pm - 11:00 pm
मंगलधुन 04:55 am - 05:00 am
भक्ति गीत 05:00 am - 06:00 am
कायाकैरन 06:00 am - 06:30 am
नेपाली राष्ट्रिय गीत 06:30 am - 07:30 am
गुड मर्निङ्ग बर्षात ( अनिल प्रित ) 07:30 am - 08:00 am
पत्र पत्रिकाको खबर ( आरती ठाकुर ) 08:00 am - 08:30 am
बर्षात संबाद ( आनन्द शर्मा ) 08:30 am - 09:00 am
नेपाल खबर 09:00 am - 09:10 am
हिन्दी गीत 09:10 am - 10:00 am
बर्षात खबर 10:00 am - 10:15 am
भोजपुरी गीत 10:15 am - 11:00 am
शुभ रात्री ( अरबिन्द मिश्रा ) 11:00 am - 12:00 pm
नेपाल खबर 12:00 pm - 12:10 pm
नेपाली लोक दोहोरि 12:10 pm - 01:00 am
बर्षात खबर 1:00 pm - 1:15 pm
हिन्दी गीत 1:15 pm - 2:00 pm
अन लिमिटेड डेडीकेसन ( आरती ठाकुर ) 2:00 pm - 3:00 pm
नेपाल खबर 3:00 pm - 3:10 pm
भोजपुरी गीत 3:10 pm - 4:00 pm
समाचार ( थाहा संचार ) 4:00 pm - 4:05 pm
हिन्दी गीत 4:05 pm - 5:00 pm
बर्षात खबर 5:00 pm - 5:30 pm
भोजपुरी एलबम गीत 5:30 pm - 6:00 pm
बर्षात संबाद ( आनन्द शर्मा ) 6:00 pm - 6:30 pm
हिन्दी गीत 6:30 pm - 7:00 pm
मनके गीत ( अनिल प्रित ) 7:00 pm - 8:00 pm
नेपाल दर्पण 8:00 pm - 8:30 pm
भोजपुरी निर्गुण 8:30 pm - 9:15 pm
शुभ रात्री ( अरबिन्द मिश्रा ) 9:15 pm - 10:30 pm
भोजपुरी गीत 10:30 pm - 11:00 pm
मंगलधुन 04:55 am - 05:00 am
भक्ति गीत 05:00 am - 06:00 am
कायाकैरन 06:00 am - 06:30 am
नेपाली राष्ट्रिय गीत 06:30 am - 07:30 am
गुड मर्निङ्ग बर्षात ( अनिल प्रित ) 07:30 am - 08:00 am
पत्र पत्रिकाको खबर ( आरती ठाकुर ) 08:00 am - 08:30 am
बर्षात संबाद ( आनन्द शर्मा ) 08:30 am - 09:00 am
नेपाल खबर 09:00 am - 09:10 am
हिन्दी गीत 09:10 am - 10:00 am
बर्षात खबर 10:00 am - 10:15 am
भोजपुरी गीत 10:15 am - 11:00 am
शुभ रात्री ( अरबिन्द मिश्रा ) 11:00 am - 12:00 pm
नेपाल खबर 12:00 pm - 12:10 pm
नेपाली लोक दोहोरि 12:10 pm - 01:00 am
बर्षात खबर 1:00 pm - 1:15 pm
हिन्दी गीत 1:15 pm - 2:00 pm
अन लिमिटेड डेडीकेसन ( आरती ठाकुर ) 2:00 pm - 3:00 pm
नेपाल खबर 3:00 pm - 3:10 pm
भोजपुरी गीत 3:10 pm - 4:00 pm
समाचार ( थाहा संचार ) 4:00 pm - 4:05 pm
हिन्दी गीत 4:05 pm - 5:00 pm
बर्षात खबर 5:00 pm - 5:30 pm
भोजपुरी एलबम गीत 5:30 pm - 6:00 pm
हिन्दी गीत 6:30 pm - 7:00 pm
मनके गीत ( अनिल प्रित ) 7:00 pm - 8:00 pm
नेपाल दर्पण 8:00 pm - 8:30 pm
भोजपुरी निर्गुण 8:30 pm - 9:15 pm
शुभ रात्री ( अरबिन्द मिश्रा ) 9:15 pm - 10:30 pm
भोजपुरी गीत 10:30 pm - 11:00 pm
मंगलधुन 04:55 am - 05:00 am
भक्ति गीत 05:00 am - 06:00 am
कायाकैरन 06:00 am - 06:30 am
नेपाली राष्ट्रिय गीत 06:30 am - 07:30 am
गुड मर्निङ्ग बर्षात ( अनिल प्रित ) 07:30 am - 08:00 am
पत्र पत्रिकाको खबर ( आरती ठाकुर ) 08:00 am - 08:30 am
बर्षात संबाद ( आनन्द शर्मा ) 08:30 am - 09:00 am
नेपाल खबर 09:00 am - 09:10 am
चलचित्र चर्चा ( थाहा संचार ) 09:10 am - 10:00 am
बर्षात खबर 10:00 am - 10:15 am
भोजपुरी गीत 10:15 am - 11:00 am
शुभ रात्री ( अरबिन्द मिश्रा ) 11:00 am - 12:00 pm
नेपाल खबर 12:00 pm - 12:10 pm
नेपाली लोक दोहोरि 12:10 pm - 01:00 am
बर्षात खबर 1:00 pm - 1:15 pm
हिन्दी गीत 1:15 pm - 2:00 pm
अन लिमिटेड डेडीकेसन ( आरती ठाकुर ) 2:00 pm - 3:00 pm
नेपाल खबर 3:00 pm - 3:10 pm
भोजपुरी गीत 3:10 pm - 4:00 pm
समाचार ( थाहा संचार ) 4:00 pm - 4:05 pm
हिन्दी गीत 4:05 pm - 5:00 pm
बर्षात खबर 5:00 pm - 5:30 pm
भोजपुरी एलबम गीत 5:30 pm - 6:00 pm
बर्षात संबाद ( आनन्द शर्मा ) 6:00 pm - 6:30 pm
कृषि दर्पण ( रामबाबु चौरसीया ) 6:30 pm - 7:00 pm
मनके गीत ( अनिल प्रित ) 7:00 pm - 8:00 pm
नेपाल दर्पण 8:00 pm - 8:30 pm
भोजपुरी निर्गुण 8:30 pm - 9:15 pm
शुभ रात्री ( अरबिन्द मिश्रा ) 9:15 pm - 10:30 pm
भोजपुरी गीत 10:30 pm - 11:00 pm
मंगलधुन 04:55 am - 05:00 am
भक्ति गीत 05:00 am - 06:00 am
कायाकैरन 06:00 am - 06:30 am
नेपाली राष्ट्रिय गीत 06:30 am - 07:30 am
गुड मर्निङ्ग बर्षात ( अनिल प्रित ) 07:30 am - 08:00 am
पत्र पत्रिकाको खबर ( आरती ठाकुर ) 08:00 am - 08:30 am
बर्षात संबाद ( आनन्द शर्मा ) 08:30 am - 09:00 am
नेपाल खबर 09:00 am - 09:10 am
हिन्दी गीत 09:10 am - 10:00 am
बर्षात खबर 10:00 am - 10:15 am
भोजपुरी गीत 10:15 am - 11:00 am
शुभ रात्री ( अरबिन्द मिश्रा ) 11:00 am - 12:00 pm
नेपाल खबर 12:00 pm - 12:10 pm
नेपाली लोक दोहोरि 12:10 pm - 01:00 am
बर्षात खबर 1:00 pm - 1:15 pm
हिन्दी गीत 1:15 pm - 2:00 pm
अन लिमिटेड डेडीकेसन ( आरती ठाकुर ) 2:00 pm - 3:00 pm
नेपाल खबर 3:00 pm - 3:10 pm
भोजपुरी गीत 3:10 pm - 4:00 pm
समाचार ( थाहा संचार ) 4:00 pm - 4:05 pm
हिन्दी गीत 4:05 pm - 5:00 pm
बर्षात खबर 5:00 pm - 5:30 pm
भोजपुरी एलबम गीत 5:30 pm - 6:00 pm
बर्षात संबाद ( आनन्द शर्मा ) 6:00 pm - 6:30 pm
हिन्दी गीत 6:30 pm - 7:00 pm
मनके गीत ( अनिल प्रित ) 7:00 pm - 8:00 pm
नेपाल दर्पण 8:00 pm - 8:30 pm
भोजपुरी निर्गुण 8:30 pm - 9:15 pm
शुभ रात्री ( अरबिन्द मिश्रा ) 9:15 pm - 10:30 pm
भोजपुरी गीत 10:30 pm - 11:00 pm
मंगलधुन 04:55 am - 05:00 am
भक्ति गीत 05:00 am - 06:00 am
कायाकैरन 06:00 am - 06:30 am
नेपाली राष्ट्रिय गीत 06:30 am - 07:30 am
गुड मर्निङ्ग बर्षात ( अनिल प्रित ) 07:30 am - 08:00 am
पत्र पत्रिकाको खबर ( आरती ठाकुर ) 08:00 am - 08:30 am
बर्षात संबाद ( आनन्द शर्मा ) 08:30 am - 09:00 am
नेपाल खबर 09:00 am - 09:10 am
हिन्दी गीत 09:10 am - 10:00 am
बर्षात खबर 10:00 am - 10:15 am
भोजपुरी गीत 10:15 am - 11:00 am
शुभ रात्री ( अरबिन्द मिश्रा ) 11:00 am - 12:00 pm
नेपाल खबर 12:00 pm - 12:10 pm
नेपाली लोक दोहोरि 12:10 pm - 01:00 am
बर्षात खबर 1:00 pm - 1:15 pm
हिन्दी गीत 1:15 pm - 2:00 pm
अन लिमिटेड डेडीकेसन ( आरती ठाकुर ) 2:00 pm - 3:00 pm
नेपाल खबर 3:00 pm - 3:10 pm
भोजपुरी गीत 3:10 pm - 4:00 pm
समाचार ( थाहा संचार ) 4:00 pm - 4:05 pm
हिन्दी गीत 4:05 pm - 5:00 pm
बर्षात खबर 5:00 pm - 5:30 pm
भोजपुरी एलबम गीत 5:30 pm - 6:00 pm
बर्षात संबाद ( आनन्द शर्मा ) 6:00 pm - 6:30 pm
हिन्दी गीत 6:30 pm - 7:00 pm
मनके गीत ( अनिल प्रित ) 7:00 pm - 8:00 pm
नेपाल दर्पण 8:00 pm - 8:30 pm
भोजपुरी निर्गुण 8:30 pm - 9:15 pm
शुभ रात्री ( अरबिन्द मिश्रा ) 9:15 pm - 10:30 pm
प्यारके हावा ( अनिल प्रित ) 10:30 pm - 11:00 pm
मंगलधुन 04:55 am - 05:00 am
भक्ति गीत 05:00 am - 06:00 am
कायाकैरन 06:00 am - 06:30 am
नेपाली राष्ट्रिय गीत 06:30 am - 07:30 am
गुड मर्निङ्ग बर्षात ( अनिल प्रित ) 07:30 am - 08:00 am
पत्र पत्रिकाको खबर ( आरती ठाकुर ) 08:00 am - 08:30 am
बर्षात संबाद ( आनन्द शर्मा ) 08:30 am - 09:00 am
नेपाल खबर 09:00 am - 09:10 am
सेल्यूट सेलीब्रेटी ( थाहा संचार ) 09:10 am - 10:00 am
बर्षात खबर 10:00 am - 10:15 am
क्वीज कर्नर ( अनिल प्रित ) 10:15 am - 11:00 am
शुभ रात्री ( अरबिन्द मिश्रा ) 11:00 am - 12:00 pm
नेपाल खबर 12:00 pm - 12:10 pm
नेपाली लोक दोहोरि 12:10 pm - 01:00 am
बर्षात खबर 1:00 pm - 1:15 pm
हिन्दी गीत 1:15 pm - 2:00 pm
अन लिमिटेड डेडीकेसन ( आरती ठाकुर ) 2:00 pm - 3:00 pm
नेपाल खबर 3:00 pm - 3:10 pm
भोजपुरी गीत 3:10 pm - 4:00 pm
समाचार ( थाहा संचार ) 4:00 pm - 4:05 pm
हिन्दी गीत 4:05 pm - 5:00 pm
बर्षात खबर 5:00 pm - 5:30 pm
भोजपुरी एलबम गीत 5:30 pm - 6:00 pm
बर्षात संबाद ( आनन्द शर्मा ) 6:00 pm - 6:30 pm
हिन्दी गीत 6:30 pm - 7:00 pm
मनके गीत ( अनिल प्रित ) 7:00 pm - 8:00 pm
नेपाल दर्पण 8:00 pm - 8:30 pm
भोजपुरी निर्गुण 8:30 pm - 9:15 pm
शुभ रात्री ( अरबिन्द मिश्रा ) 9:15 pm - 10:30 pm
भोजपुरी गीत 10:30 pm - 11:00 pm

अहिले तरंगमा

मनके गीत ( अनिल प्रित )

केहि छिनमा

नेपाल दर्पण

फोटो ग्यालरी

Barsaat Fm